söndag 31 oktober 2010

Föredrag om Drakön på tisdag!Vill du veta mer om den medeltida hamnen på Drakön utanför Enånger? Då ska du komma till Hälsinglands museum i Hudiksvall tisdag 2/11 kl. 18.30. Leif Grundberg, fil dr, berättar denna kväll om vad de arkeologiska källorna säger om St Olofs hamn.

Länsmuseet anordnar föredrag om medeltiden i Hälsingland, på uppdrag av projektet Hälsinglands medeltid. Länsmuseets roll i projektet är att både sprida och ta fram information och kunskap om medeltiden.

Välkomna till Hudik på tisdag!

onsdag 27 oktober 2010

Tre nya platser skyltas på oväntat sätt!

Vi har jobbat med länsstyrelsens projekt "Oväntade möten - nya upplevelser" under våren. Vi skrev tio texter till skyltar som sattes upp i Gävle, Hudiks och Ljusdals kommuner. Tyngdpunkten skulle ligga på det oväntade, det som människor i allmänhet kanske inte känner till. Det skulle också vara spännande historier. Nu har vi kommit överens med länsstyrelsen om att vi skall leverera tre skylttexter till. Skyltarna kommer att berätta om:1. Varför Bollnäs heter Bollnäs (kommer följaktligen att placeras i Bollnäs tätort).

2. Hälsinglands största silverskattfynd i Viken, Alfta.

3. Ett fynd av en pilspets vid bron över Ullungen, Edsbyn.


Pilspetsen är i kvartsit och ungefär tretusen år gammal. Den hittades ute i vattnet vid badplatsen av en privatperson på 1940-talet. Den förvaras på Edsbyns Museum, vilka var snälla och fotograferade den åt oss. Vi gjorde en utredning av området vid mitten av 90-talet, men vi hittade inget mer. Troligen har en jägare/fiskare tappat den från sin båt någon gång under tidig bronsålder.


Hälsinglands största silverskatt hittades vid ett stenblock mellan landsvägen och sjön i Viken och bestod av 157 arabiska silvermynt. Den ägs av och förvaras vid Historiska Museet. I området finns också ett stort fint gravfält från yngre järnålder ("Smedjenäset") och några rester av järnframställningsplatser. En hel vikingamiljö, med andra ord.

Namnet Bollnäs kommer av.....njaaa, ni får nog åka och titta på skylten själva. Vi kommer att meddela var de kommer att stå. Vårt erbjudande står kvar: skickar ni foton av er själva framför samtliga oväntade skyltar (till våren 13 stycken) så väntar ett fint pris.

Vad är en arkeologisk utredning?

Vad menar vi egentligen när vi pratar om arkeologisk utredning? Det är en arkeologisk åtgärd som går ut på att bestämma om det ligger forn- och kulturlämningar i ett exploateringsområde, och i så fall vilka. Detta avgör vi med hjälp av kartstudier, arkivstudier och fältarbete.

Fältarbetet består av inventering till fots och ibland även av provgrävning för hand och/eller schaktning med maskin. Alla påträffade (och redan kända) lämningar skall beskrivas och redovisas i en rapport. Det är sedan länsstyrelsens sak att besluta om vad som skall hända härnäst, en förundersökning/undersökning eller diskussioner om ändringar i exploateringsplanen. Allt sker enligt de uppställda reglerna och i enlighet med Kulturminneslagen.

Utredningen Hedenlänken klar

Länsmuseet har utfört en utredning för den s.k. Hedenlänken, en ny matarväg mellan Bollnäs sjukhus och väg 50. Det innebär en sträcka på 1,7 kilometer.

Utredningen har bestått av:
- en översiktlig genomgång av historiska kartor och befintliga kulturhistoriska register.
- fältinventering med grävning av provgropar.
- sökschakt med grävmaskin.

Påträffade lämningar mättes in med GPS och beskrivningar har upprättats enligt Riksantikvarieämbetets principer.

I området finns spår av människor från stenålder och framåt. Ungefär en kilometer öster om utredningsområdet finns en fyndplats för yxämnen (RAÄ 256), grovhuggna "sandstensyxor" vilka förvaras på hembygdsgården.

En lämning låg i vägen för den planerade länken, ett röjningsröse. Vi bedömde att ingen vidare antikvarisk åtgärd är nödvändig. Det konstaterades däremot att området mellan väg 50 och Eriknäsbovägen är ett värdefullt landskapsutsnitt. Detta gäller särskilt sträckan på fastigheten Heden 24:1, där det finns ett flikigt småskaligt odlingslandskap med bevarade åkerholmar och trädbeväxta diken som markerar äldre ägogränser och ger området en ålderdomlig karaktär. Vi anser att man bör ta hänsyn till detta landskap i vägplaneringen.

torsdag 21 oktober 2010

Inventering för kraftledning Tönsen-Mo grindarJust nu jobbar vi med en utredning (inventering) för kraftledningsgator mellan Mo grindar och Grönviken samt Grönviken och sjön Tönsen i Ockelbo, Bollnäs och Söderhamns kommuner. En kapplöpning mot snön! I inventeringen vilken pågått i tre dagar har bland annat påträffats röjningsrösen, kolbottnar efter resmilor, fågelfångstanläggningar, stolpfundament av okänt slag samt en gränssten. Fältarbetet kommer att slutföras den här veckan om väderleken och väglaget tillåter. Uppifrån ett fundament till en stolpe (svårt att säga vad det har varit för en stolpe), ett röjningsröse och en del av en fågelfångstanläggning.

onsdag 20 oktober 2010

Kungsbäck i dag igen

Minröjarteamet Countermine har gjort massor av gropar i Kungsbäck för den nya whiskyfabriken. Inga fornlämningar i sikte ännu dock!

Kört fast!

De av oss som jobbar med inventering för kraftledningar och vindkraftparker ute i skogen nu fick avbryta jobbet i dag. Det går inte att köra på skogsbilvägarna med sommardäck. De dök upp på kontoret frusna och modfällda. De har kört fast och det är omöjligt att ta sig uppför backarna. De träffade en kille som körde skogsmaskin som till och med han sa att han var rädd för vad som kunde hända när han körde nedför backen. I morgon skall det bli soligt och förhoppningsvis torrt, men vilken dag som helst skall det snöa, så vi får se hur det skall gå med alltihop.

tisdag 19 oktober 2010

Många gropar i Västra Kungsbäck

Minröjningen på skjutfälten i Kungsbäck inför Mackmyra whiskyby är i full gång. Countermine söker av området efter oexploderad ammunition och där de får utslag gräver de ett litet schakt för att få upp granaten. De planerar att hålla på till slutet av november. Vårt uppdrag (från länsstyrelsen) är att kolla efter fornlämningar i schakten. Området är högintressant, med ett stort gravfält och järnframställningsrester från järnåldern och lämninga efter Valbo medeltida prästgård. Där finns också en husgrund som eventuellt kan vara medeltida eftersom den inte finns på några kartor. Det återstår att se vad som kommer fram i schakten.

måndag 11 oktober 2010

Mackmyra Whiskyby på gång igen!

Vilken vecka som helst börjar vår schaktövervakning inför byggnationen av Mackmyra Whiskyby. I Kungsbäck finns spår av en bosättning från järnåldern, därav schaktövervakningen. Vi får väl se om det ramlar fram något av intresse i schakten. Om ni inte visst vad ortnamnet Mackmyra är för ett namn, så kan vi berätta att det är fornsvenska och betyder "myren med massor av mygg". Kanske det är tur att whiskybyn får ett annat läge, på annan plats än i Mackmyra.

Mittnordiskt arkeologimöte på Jamtli

Mittnordiskt arkeologimöte på Jamtli, Östersund. Våra jämtländska kolleger hade snickrat ihop ett välordnat och givande möte med många tankeväckande föreläsningar om vikingatid i Sverige, Norge och Finland. Det rörde både centralbygdens bondeelit samt de människor som livnärde sig på jakt, fångst och fiske. Många av föredragen gällde företeelser som finns även i vårt län. Vi har Hög, som är en kultplats med kontinuitet över mer än tvåtusen år (plus storhögar), precis som platsen för Frösö kyrka. Vi har spår efter jakt och fångst från järnåldern i västra Hälsingland. Vi har lämningar efter en samebefolkning samt ett sockenlappsystem. Det finns rikliga spår efter järnhantering, tomtningar vid kusten och insjögravfält. Vi har mängder av gårdsgravfält och andra spår efter den vikingatida bondebygden. Och en mindre uppsjö med runstenar, varav de västligaste i Järvsö och Torsåkers socknar. Mycket att avhandla med andra ord.

Vi for på exkursion på fredagen. Första stopp var runstenen på Frösön. Sedan åkte vi vidare till Frösö kyrka där Ove Hemmendorf berättade om den kultplats som påträffats under kyrkgolvet. Vi passerade Västerhus och sedan åkte vi till Undromskogen på Rödön där länsstyrelsen handikappanpassat gravfältet och boplatsen med hjälp av en trätrottoar i skogen. Sista stoppet var en järnframställningsplats vid Storsjöns strand, alldeles vid fästet av den nya bron.
Tack för några jättetrevliga dagar i Östersund med omnejd.

torsdag 7 oktober 2010

Jamtli, here we come

Inga och Katarina är nu på väg till Mittnordiskt arkeologimöte i Östersund. Vi kommer att rapportera därifrån. Det lär bli mycket folk. Vi har hört att våra vänner på Dalarnas Museum inte fick plats. Vi får väl uppdatera dem.

onsdag 6 oktober 2010

En järnframställningsplats vid Sjövik, Årsunda


Sandviken Energi är på gång med att dra en ny vattenledning förbi Sjövik i Årsunda. en privatperson hittade en hel del kol och slagg på en låg kulle där schaktet skulle dras. Det är sannolikt fråga om en vikingatida järnframställningsplats. Vi löste det hela på plats tillsammans med länsstyrelsen och entreprenörerna. De kan dra sin ledning lite längre åt öster, så ordnar det sig. Vi kommer att registrera lämningen så snart vi hinner.

Helena, en värdig ersättare!

Richard Grönwall har mailat och berättat att han måste avstå från att delta i arkeologiseminariet den 23 november. Han föreslog Helena Victor som sin ersättare. Helena har tackat ja till att föreläsa, och hon kommer att tala över samma ämne som Richard, d.v.s. kammargravarna från järnåldern. Helena är nu tf chef för arkeologiavdelningen på Kalmar länsmuseum, men hon har också en doktorsgrad i arkeologi.

tisdag 5 oktober 2010

Ny föreläsare vid arkeologiseminariet: Mikael Nordström!


Mikael Nordström ersätter Joakim Goldhahn på arkeologiseminariet 23 november. Det här är vad han kommer att berätta om:
Torsviksgravfälten – nya perspektiv på järnålderns gravritualer

Utifrån undersökningar av tre gravfält i södra Vätterbygden diskuteras fenomen som sydportar, hussättningar och brännofferplatser. Gravfälten dateras till yngre romersk järnålder – folkvandringstid och brännofferplatserna härrör från vikingatid och påträffades intill gravfälten. Genom undersökningarna kan vi betrakta gamla undersökningar i nytt ljus och inte minst har vi fått möjlighet till nya tolkningar av bland annat järnåldersdösen.

Gravfälten innehöll domarringar, fyrsidiga stenkretsar, resta stenar, fyrsidiga ofyllda och fyllda stensättningar m.m. Fyndsammansättningen och detaljerna i gravarnas utformning har givit flera intressanta ingångar till järnålderns gravritualer. Bland de uttryck som noterades kan nämnas skålgropsstenar, gravklot, kvarts, stenägg, sydportar, hussättningar och kvinnor med tåringar!

måndag 4 oktober 2010

Ny ramp vid Hanebo kyrka

Vi har väntat i flera år på att göra schaktkontroll vid Hanebo kyrka, där det skulle byggas en handikappramp. Äntligen var det dags. Avtalad tid med arkitekt och entreprenör. Bil bokad. Och när den flygande arkeologen kommer ut på plats så ser det ut så här. Redan grävt och igenlagt. Håhåjaja. Vilket antiklimax. Så nu vet vi tyvärr inte ett dyft om vad som fanns i den där gropen.