torsdag 20 december 2012

Miljömålsarbete i Gävleborgs län


Vi deltar just nu i arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå länets miljömål. Målen bygger på de nationella miljömål som regeringen beslutade om i april 2012 och vi jobbar med åtgärder för att kunna uppfylla målen i vårt län. Förslag tas nu fram på de viktigaste åtgärderna som kan genomföras i länet fram till år 2020. Det är sex arbetsgrupper och vi jobbar med i två av dem, Skogen och Vattnet. Övriga grupper är Giftfri miljö, Naturen, Odlingslandskapet och Samhället.

Grupperna har flera preciseringar. Vattnets preciseringar är: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt en levande kust och skärgård. I gruppen finns representanter från bland annat Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommuner, Gästrike vatten, olika fiskeintressenter, Mellanskog, LRF och Länsmuseet.

Skogens preciseringar är Levande skogar: Skogens egenskaper och processer, Ekosystemtjänster, Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Hotade arter och livsmiljöer återställda, Främmande arter, Genetiskt modifierade organismer, Bevarade natur- och kulturmiljövärden, Friluftsliv. I gruppen finns representanter från Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Svenska Naturskydds Föreningen, Stora Enso, Holmen skog, Mellanskog, Rundvirke skog, Jägareförbundet och Länsmuseet.

Grupperna har redan haft ett par träffar och arbetet kommer att fortsätta under första halvan av 2013. Ett åtgärdsförslag kommer sedan att skickas ut på remiss/IB


måndag 17 december 2012

GOD JUL!!!

                                    Från oss alla till er alla: 

                      en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!


torsdag 13 december 2012

Trogstaboplatsen i Forsa

I byn Trogsta i Forsa socken finns ett fint grav- och boplatsområde från järnåldern. Platsen har delundersökts av Umeå universitet och daterades då huvudsakligen till folkvandringstid. Fornlämningen, som är skyltad, röjs och vårdas varje år. Tyvärr gick stormen Gudrun hårt fram här i slutet av förra året och ett stort antal vindfällen har legat på platsen. Vi har nu gjort en dokumentation av de skador som orsakats av stormen. Efter det gjordes ett återställningsarbete med hjälp av en lättare typ av skogsmaskin. De liggande träden har kapats och rotvältorna tippats tillbaka med hjälp av en vajer som kopplats till maskinen. Till våren kommer Holmen Skog se till att det ris som ligger kvar tas bort därifrån. Härligt, då kan man åka dit och njuta av platsen igen!/IB


tisdag 11 december 2012

Ny stenålder!

De senaste tjugo åren har det påträffats flera hundra stenåldersboplatser i vårt län. Här berättar Niclas Björck om sina inventeringar efter gropkeramiska boplatser i Gävleborg och mer därtill på seminariet Gropkeramikerna på Stockholms läns museum: http://www.youtube.com/watch?v=ccbaVkYOGbw