onsdag 23 januari 2013

Schaktövervakning vid Valbo kyrkaMitt i smällkalla januari börjas det nu med schakt för värme, åskledare och annat vid Valbo kyrka. Vi har fått i uppdrag att sköta schaktövervakningen, så det är bara att dra på sig flera lager kläder och varselkläder och sätta igång. I morse var det 16 minusgrader. I huvudsak skall det grävas runt själva kyrkobyggnaden, och där är det sannolikt väldigt omgrävt redan, så vi antar att vi kanske inte kommer att hitta så mycket.

Platsen där Valbo kyrka ligger kallas "Torsvallen" i äldre historiska kartor och anses ha varit en vikingatida tingsplats/kultplats. Vi går så långt att vi hävdar att den även kan ha fungerat som övergripande tingsplats för hela det nuvarande Gästrikland. Valbo kyrka är troligen den äldsta i länet och där har tidigare funnits gravklot (nu tyvärr förkomna), och gravkloten kan eventuellt ha en koppling till gamla tingsplatser. Bara två andra kyrkplatser med gravklot är kända i länet; Hög och Idenor, vilka representerar det område som utgjorde maktcentrat i Hälsingland under vikingatiden. Valbo, som är länets fornlämningstätaste och har kopplingar till både kronan och järnålderns samhällselit, skulle i så fall antas vara det dåvarande maktcentrat i denna del av världen. Dopfunten som nu finns i Helga Trefaldighetskyrkan anskaffades sannolikt ursprungligen till Valbo första stenkyrka, uppförd på 1100-talet.

Som sagt så är det väldigt söndergrävt i backen på Torsvallen, men kyrkplatsen har i alla fall en spännande bakgrund som man kan fundera kring. Vi återkommer längre fram om detta. Håll tummarna för mildare väderlek!
/KE

Vår nya förhistoriska utställning: invigning lördagen den 27 april!!Vår gamla förhistoriska utställning ”Spår av liv” är stängd för ombyggnad. Våra verkliga praktfynd som Björkebåten från Hille, Allmänningeskatten från Valbo och Glödpannan från Hamrånge och flera andra kommer naturligtvis att finnas kvar i den nya utställningen. Utställningen kommer även att innehålla fynd från bronsåldern, gravmaterial från järnåldersgravfältet Grisskogen och mycket mycket mer. Den nya utställningen kommer att invigas lördagen den 27 april 2013. Varmt välkomna då! Håll utkik här på bloggen och på hemsidan om vilka tider som gäller den dagen.

onsdag 16 januari 2013

Upptäck PlatsR!


Om du är hembygds- och historieintresserad, eller släktforskare, och ännu inte besökt hemsidan PlatsR så  är det läge att göra det nu. Det är en hemsida där privatpersoner och föreningar själva kan lägga in platser på en Sverigekarta och berätta om dem. Sidan är väldigt användarvänlig, och dessutom finns det bra hjälp och vägledning, exempelvis finns en lättfattlig guide att jobba efter. Man kan också knyta ihop flera platser till en rutt om man vill. Allting är gratis. Och en av de allra bästa sakerna med sidan är att all information i PlatsR tillsammans med informationen i databasen Kringla och några till automatiskt hamnar i Europeana, som är den stora portalen för hela Europas gemensamma kulturarv och historia. Det innebär att information som du själv lägger in om exempelvis en gård i Freluga i Bollnäs eller en jordkällare i Naggen blir synligt och sökbart för alla som använder Europeana. Kolla in PlatsR i dag. Även vi på länsmuseet har skaffat oss en inloggning i PlatsR, och ska nu börja lägga in de platser som vi skyltat genom tiderna. Vi kommer att fylla på under våren. Håll utkik efter det!
KE

tisdag 15 januari 2013

Ny rapport: Utredning för Annefors vindkraftpark

Maria Björck på en liggande höna
Länsmuseet utförde 2010 en särskild utredning inför byggnationen av ny vindkraftpark i Annefors, Alfta och Bollnäs socknar, Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Rapporten finns nu att ladda hem från länsmuseets hemsida. Fältarbetet gjordes under senhösten 2010 och försommaren 2011.

I utredningen har 213 objekt registrerats. Lämningarna är mestadels kolbottnar efter resmilor och kolningsområden. Det finns även områden med äldre igenvuxen odlingsmark. Vidare framkom dammvallar, ett gruvområde, en liggande höna och två torp. Dessa klassas som övriga kulturhistoriska lämningar. Lämningar som klassas som fasta fornlämningar är en tjärdal, ett gränsröse, och fem lämningar efter skogsfinska bosättningar vid Mödängsbo, två vid Fansen, Ändalösa och vid Torpberget.

Länsmuseet anser i rapporten att de fasta fornlämningarna helt bör undantagas från exploateringen. Fäbodarna och de skogsfinska bosättningarna har också de höga kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen beslutar om skyddsområden kring dessa lämningar. Inför ett borttagande måste rådgöras med länsstyrelsen.

Rapporten kan laddas ned här, eller beställas på inger.eriksson@xlm.se eller tel. 026-65 56 42.

måndag 14 januari 2013

Ny rapport: Från Ovanåker till Malvik, väg 605, utredning

Länsmuseet har på uppdrag av Vectura mark & samhälle utfört en arkeologisk utredning av väg 605, sträckan Ovanåker-Malvik i Alfta och Ovanåkers socknar, Ovanåkers kommun. Utredningen föranleddes av planerade vägförbättringsarbeten längs nämnda sträcka.

Målsättningen för utredningen var att klargöra om planerade åtgärder berörde några fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. Fältarbetet utfördes i form av en inventering till fots, då påträffade lämningar beskrevs och mättes in med GPS.

Totalt påträffades 18 lämningar i utredningen. Inga fasta fornlämningar hittades, utan endast övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa bestod bl.a. av äldre vägsträckningar, stenmurar, röjningsrösen samt husgrunder. Vilka arkeologiska åtgärder som kan bli aktuella beslutas av länsstyrelsen.

Rapporten finns att ladda ned från länsmuseets hemsida, här kan du klicka då, men finns också att beställa på inger.eriksson@xlm.se eller tel. 026-65 56 42.

Vindkraftparken Ljusne/Vallvik

Länsmuseet har på uppdrag av Samkraft gjort en arkeologisk utredning inför etablering av en vindkraftpark mellan Ljusne och Vallvik i Söderhamns kommun. Utredningen berör fem kraftverk och en nydragning av en 1 km lång väg samt 2 km befintlig väg.

Redan kända lämningar i exploateringstytorna var resterna efter en industrijärnväg och en linbanesträckning. Vid fältinventeringen påträffades också en fågelfångstanläggning, vilken emellertid låg utanför själva ytan. I rapporten anses att det med en viss planering går att undvika att ta bort industrijärnvägen och linbanesträckningen. Blir ett borttagande aktuellt skall kontakt tas med länsstyrelsen, vilka beslutar om lämplig arkeologisk åtgärd.

Rapporten finns att ladda ned från länsmuseets hemsida, klicka i så fall här, eller att beställa på inger.eriksson@xlm.se eller på tel. 026-65 56 42.

torsdag 10 januari 2013

Den vita stenen. Ny rapport: Röset i Lönnånger, Rogsta

Framsidan till rapporten om graven i Lönnånger.


När graven byggdes gick Lönnångersfjärden upp ända hit.

Länsmuseet har enligt beslut från länsstyrelsen utfört en undersökning av ett gravröse, nr 63:1 i Rogsta socken. Undersökningen kom sig av att fastighetsägaren önskade uppföra en ekonomibyggnad på platsen. Röset var delvis bortsprängt och mycket skadat.En stor del av graven var borta. Endast den undre delen av anläggningen fanns kvar.

Det enda fyndmaterial som påträffades var stycken av mjölkkvarts i varierande storlek. Stycken hade krossats och spritts i graven. Var kvartsen hämtats vet vi inte. Om någon känner till ett kvartsbrott i området kan det vara till hjälp. Den största koncentrationen av kvarts fanns vid gravens mittblock. Där fanns också en mindre mängd rödockra. Både rödockra och kvarts har ansetts som magiska material under flera förhistoriska perioder. Under brons- och järnåldern har man lagt kvarts i gravar. Den vita stenen har betraktats som magisk och symboliserar fruktbarheten och den högste guden. Den här graven byggdes troligen någon gång under de första århundradena efter Kristus.

Rapporten finns att ladda ned från länsmuseets hemsida, men går också att beställa på inger.eriksson@xlm.se eller 026-655642.

Ny rapport: Vindkraft Ödmården

Rapportomslag till förstudien om vindkraft i Ödmården


Rombisk skafthålsyxa från trakten av Sunnäs bruk i Ödmården (bild ur boken "Socknen på Ödmården" av Humble 1944).


Utdrag ur sockenkarta över Söderala från år 1654 med Ringnäsbodarna och bebyggelsen vid Mar markerade.Mila och kolarkoja i trakten av Axmar bruk. Bild ur länsmuseets bildarkiv.

Nu är rapporten om förstudien över planerad vindkraft i Ödmården klar. Förstudien omfattar ett område av 85 kvadratkilometer och är tänkt att fungera som ett underlag för vindkraftsparkens fortsatta utformning. Den skall också kunna användas som ett förarbete till en arkeologisk utredning i form av en fältinventering.

Material som gåtts igenom i samband med förstudien är historiskt kartmaterial, fornminnesregistret (www.raa.se/fornsok), Skog och Historia-registret samt lokallitteratur och kontakter med hembygdsintresserade. 

Det finns total ett sextiotal lämningar i registren. Dit hör ett flertal gravrösen, bergshistoriska lämningar och olika typer av lämningar efter bebyggelse. Området är dock mycket dåligt inventerat och man kan förvänta sig att ett stort antal nu okända lämningar förekommer där. Dit hör inte minst stenåldersboplatser från olika perioder. Området ligger på höjder av 20-75 meter över nuvarande havsnivå, vilket mot bakgrund av landhöjningen betyder att det var kustbundet under sten- och bronsålder samt under början av järnåldern.

I genomgången av de historiska kartorna hittades tolv platser där man kan förvänta sig att finna ytterligare lämningar. De utgörs av övergiven bebyggelse, torp och fäbodar. 

Rapporten berättar att länsmuseet vill att sex delytor inom området skall skyddas från exploatering. Det är en yta i nordost kring gården Mar, tre ytor kring gravrösen från bronsåldern, en yta kring en fäbod med belägg från 1600-talet samt ett stort område kring Axmar bruks kulturreservat. 

Länsmuseet anser slutligen i rapporten att en arkeologisk utredning i form av fältinventering skall utföras när en layout för vindkraftparken är klar. Vi föreslår då att man inventerar bydragning av väg med 60 meters bredd och själva platserna för kraftverken med en radie av hundra meter.

Rapporten finns att ladda ned i pdf-format från länsmuseets hemsida, men går även att beställa i pdf- och pappersformat på inger.eriksson@xlm.se eller 026-65 56 42.

tisdag 8 januari 2013

Ny rapport: Vindkraft HälsingeskogenLänsmuseet har på uppdrag av Bergvik Skog utfört en arkeologisk förstudie av ett område för planerad etablering av vindkraft i Hälsingeskogen i södra delen av Ovanåkers kommun i Hälsingland. Förstudieområdet bestod av två ytor om 19 respektive 47 kvadratkilometer vilka är belägna norr om Svabensverk. Resultatet är tänkt att vara ett underlag för utformningen av vindkraftparken. Det kan även användas som förarbete till en arkeologisk utredning.

Förstudien har utförts genom studier av historiskt kartmaterial, fornminnesregistret (FMIS), Skog och Historia-registret samt litteratur och kontakter med hembygdsintresserade. Totalt finns 29 registrerade lämningar i det aktuella området. Samtliga har anknytning till kolning och skogsbruk. Det måste påpekas att området är väldigt dåligt inventerat, och att detta antal troligen inte visar det egentliga förhållandet. man kan förvänta sig att en fältinventering skulle resultera i ett flertal "nya" lämningar. I området kan bland annat finnas lämningar efter bebyggelse, fäbodbruk och annat utmarksbruk samt ännu fler lämningar efter kolning och skogsbruk. I genomgången av kartorna påträffades fem platser med bebyggelse som är övergiven i dag.

I rapporten framgår att länsmuseet anser att en särskild arkeologisk utredning skall göras i händelse av fortsatt utveckling av vindkraftpark på de aktuella ytorna. Rapporten finns att ladda hem från länsmuseets hemsida, men också att beställa på inger.eriksson@xlm.se eller 026-65 56 42.

Nio skatter som människan förlorat

Om ni läser detta så förstår ni varför vi tycker att det är bättre att lämna in föremål man hittar till ett museum i stället för att ha det i en låda under sängen eller i kökslådan bredvid konservöppnaren. Föremålet blir också helt okänt och osynligt i forskningen. Det blir precis som om det inte finns. Dessutom är det mycket svårare för andra människor att komma åt att titta på sakerna om de ligger hemma hos en privatperson. Vi visar gärna föremålen i våra samlingar om ni ringer och bokar en tid med oss. Vi har många spännande fynd. Välkomna!
/KE

måndag 7 januari 2013

Ny rapport: Svartvallsberget vindkraft

Länsmuseet Gävleborg utförde i september 2012 en särskild utredning av en planerad vindkraftspark på Svartvallsberget i Järvsö socken. Parken beräknades bestå av tio verk med tillhörande vägdragningar. Utredningen inbegrep en radie av 100 meter kring platsen för varje verk, och cirka fyra kilometer nydragning av väg med en bredd av 60 meter.

Målsättningen med utredningen var att klargöra om några fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berördes av exploateringen. Inom området fanns inga lämningar registrerade tidigare. Fältarbetet utfördes i form av en inventering till fots. Påträffade lämningar beskrevs samt mättes in med GPS. Dessa utgjordes av två kolbottnar efter resmilor samt ett gränsmärke.

Rapporten kan laddas hem från länsmuseets hemsida eller beställas på inger.eriksson@xlm.se alternativt 026-65 56 42.
/KE