torsdag 10 januari 2013

Ny rapport: Vindkraft Ödmården

Rapportomslag till förstudien om vindkraft i Ödmården


Rombisk skafthålsyxa från trakten av Sunnäs bruk i Ödmården (bild ur boken "Socknen på Ödmården" av Humble 1944).


Utdrag ur sockenkarta över Söderala från år 1654 med Ringnäsbodarna och bebyggelsen vid Mar markerade.Mila och kolarkoja i trakten av Axmar bruk. Bild ur länsmuseets bildarkiv.

Nu är rapporten om förstudien över planerad vindkraft i Ödmården klar. Förstudien omfattar ett område av 85 kvadratkilometer och är tänkt att fungera som ett underlag för vindkraftsparkens fortsatta utformning. Den skall också kunna användas som ett förarbete till en arkeologisk utredning i form av en fältinventering.

Material som gåtts igenom i samband med förstudien är historiskt kartmaterial, fornminnesregistret (www.raa.se/fornsok), Skog och Historia-registret samt lokallitteratur och kontakter med hembygdsintresserade. 

Det finns total ett sextiotal lämningar i registren. Dit hör ett flertal gravrösen, bergshistoriska lämningar och olika typer av lämningar efter bebyggelse. Området är dock mycket dåligt inventerat och man kan förvänta sig att ett stort antal nu okända lämningar förekommer där. Dit hör inte minst stenåldersboplatser från olika perioder. Området ligger på höjder av 20-75 meter över nuvarande havsnivå, vilket mot bakgrund av landhöjningen betyder att det var kustbundet under sten- och bronsålder samt under början av järnåldern.

I genomgången av de historiska kartorna hittades tolv platser där man kan förvänta sig att finna ytterligare lämningar. De utgörs av övergiven bebyggelse, torp och fäbodar. 

Rapporten berättar att länsmuseet vill att sex delytor inom området skall skyddas från exploatering. Det är en yta i nordost kring gården Mar, tre ytor kring gravrösen från bronsåldern, en yta kring en fäbod med belägg från 1600-talet samt ett stort område kring Axmar bruks kulturreservat. 

Länsmuseet anser slutligen i rapporten att en arkeologisk utredning i form av fältinventering skall utföras när en layout för vindkraftparken är klar. Vi föreslår då att man inventerar bydragning av väg med 60 meters bredd och själva platserna för kraftverken med en radie av hundra meter.

Rapporten finns att ladda ned i pdf-format från länsmuseets hemsida, men går även att beställa i pdf- och pappersformat på inger.eriksson@xlm.se eller 026-65 56 42.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar