torsdag 20 december 2012

Miljömålsarbete i Gävleborgs län


Vi deltar just nu i arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för att nå länets miljömål. Målen bygger på de nationella miljömål som regeringen beslutade om i april 2012 och vi jobbar med åtgärder för att kunna uppfylla målen i vårt län. Förslag tas nu fram på de viktigaste åtgärderna som kan genomföras i länet fram till år 2020. Det är sex arbetsgrupper och vi jobbar med i två av dem, Skogen och Vattnet. Övriga grupper är Giftfri miljö, Naturen, Odlingslandskapet och Samhället.

Grupperna har flera preciseringar. Vattnets preciseringar är: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt en levande kust och skärgård. I gruppen finns representanter från bland annat Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, kommuner, Gästrike vatten, olika fiskeintressenter, Mellanskog, LRF och Länsmuseet.

Skogens preciseringar är Levande skogar: Skogens egenskaper och processer, Ekosystemtjänster, Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Hotade arter och livsmiljöer återställda, Främmande arter, Genetiskt modifierade organismer, Bevarade natur- och kulturmiljövärden, Friluftsliv. I gruppen finns representanter från Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, Svenska Naturskydds Föreningen, Stora Enso, Holmen skog, Mellanskog, Rundvirke skog, Jägareförbundet och Länsmuseet.

Grupperna har redan haft ett par träffar och arbetet kommer att fortsätta under första halvan av 2013. Ett åtgärdsförslag kommer sedan att skickas ut på remiss/IB


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar