måndag 31 maj 2010

Riksintresset Österfärnebo
Vi har fått i uppdrag av länsstyrelsen att skriva nya texter om riksintressena Årsunda och Österfärnebo. Jätteroligt uppdrag. Katarina var på fältrekognoscering ett par dagar i maj och tittade på fornlämningar i de här områdena.
Riksintresset i Österfärnebo innehåller länets största gravfält, ett traktgravfält från äldre järnålder. Traktgravfält användes av alla människor i trakten, till skillnad från den yngre järnålderns gårdsgravfält, där bara familjen begravde sina döda. Det här gravfältet brukar kallas Hamregravfältet eller gravfältet vid Dragsbron. Det är daterat till 200-300-talet e.Kr., och består av rösen, stensättningar, treuddar och resta stenar. Här finns gravar som inte påträffas på någon annan plats i länet. Två gånger har det undersökts gravar här. Den första gången, på 1870-talet (Hans Hildebrand), påträffades det bara kol och brända ben. Den andra gången, 1934 (Erik Bellander), hittades inte heller några fynd, men det framkom en del intressanta konstruktionsdetaljer som Bellander verkar ha dokumenterat noga. Gravfältet ligger oerhört vackert på en smal ås med Färnebofjärden på var sida. Nu när det är sprutat mot myggen så kan man åka dit på picknick! Det har ju varit en omöjlighet länge.
Ett litet stycke norr om det stora gravfältet från äldre järnålder ligger ett mindre gårdsgravfält från yngre järnålder. Det representerar en yngre period och troligen en annan samhällsstruktur än det stora gravfältet.
I det område som är riksintresse finns ett stort antal järnframställningsplatser som man kan misstänka härrör från tiden kring Kristi födelse. Det var ugnar som låg i kanten mot fjärden. Det ligger nära till hands att tro att det här området representerar en folkgrupp som var pionjärer när det gällde järnhantering och smide. Det krävs dock fler dateringar för att klargöra hur området har använts.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar