tisdag 21 juni 2011

Rapport om utredning i Skogmur, Gävle


Ännu en ny rapport: om en utredning för en ny ridsportanläggning i Skogmur utanför Gävle. Skogmur tillhör de gamla donationsjordarna, d.v.s. de jordar som Johan III tog från Sörby- och Hemlingbybönderna och gav till borgarna i staden för att de skulle få tillgång till mark till odling och mulbete.
I utredningen påträffades ett skyttevärn. Lämningen klassas som övrig kulturhistorisk lämning och faller under Skogsvårdslagen, vilken säger att hänsyn skall tas till lämningen i skogsbruket. Inför ett eventuellt borttagande av lämningen måste samråd ske med länsstyrelsen.
I områdets västra del fanns igenväxt odlingsmark med röjningsrösen och stenmurar. Odlingarna har varit i bruk in på 1950-talet. Det förordas att man tar hänsyn till dessa lämningar i planeringen av ridsportanläggningen.
Rapporten kan beställas på tel. 026-655635.
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar