måndag 7 januari 2013

Ny rapport: Svartvallsberget vindkraft

Länsmuseet Gävleborg utförde i september 2012 en särskild utredning av en planerad vindkraftspark på Svartvallsberget i Järvsö socken. Parken beräknades bestå av tio verk med tillhörande vägdragningar. Utredningen inbegrep en radie av 100 meter kring platsen för varje verk, och cirka fyra kilometer nydragning av väg med en bredd av 60 meter.

Målsättningen med utredningen var att klargöra om några fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar berördes av exploateringen. Inom området fanns inga lämningar registrerade tidigare. Fältarbetet utfördes i form av en inventering till fots. Påträffade lämningar beskrevs samt mättes in med GPS. Dessa utgjordes av två kolbottnar efter resmilor samt ett gränsmärke.

Rapporten kan laddas hem från länsmuseets hemsida eller beställas på inger.eriksson@xlm.se alternativt 026-65 56 42.
/KE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar