måndag 14 januari 2013

Ny rapport: Från Ovanåker till Malvik, väg 605, utredning

Länsmuseet har på uppdrag av Vectura mark & samhälle utfört en arkeologisk utredning av väg 605, sträckan Ovanåker-Malvik i Alfta och Ovanåkers socknar, Ovanåkers kommun. Utredningen föranleddes av planerade vägförbättringsarbeten längs nämnda sträcka.

Målsättningen för utredningen var att klargöra om planerade åtgärder berörde några fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar. Fältarbetet utfördes i form av en inventering till fots, då påträffade lämningar beskrevs och mättes in med GPS.

Totalt påträffades 18 lämningar i utredningen. Inga fasta fornlämningar hittades, utan endast övriga kulturhistoriska lämningar. Dessa bestod bl.a. av äldre vägsträckningar, stenmurar, röjningsrösen samt husgrunder. Vilka arkeologiska åtgärder som kan bli aktuella beslutas av länsstyrelsen.

Rapporten finns att ladda ned från länsmuseets hemsida, här kan du klicka då, men finns också att beställa på inger.eriksson@xlm.se eller tel. 026-65 56 42.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar