onsdag 31 mars 2010

Ny rapport om övergivna gårdslägen

Vår arkeolog Inga jobbar med projektet Hälsinglands medeltid. Inom ramen för detta har hon gjort en förundersökning för att ta reda på om man kunde hitta medeltida bebyggelselämningar med hjälp av historiskt kartmaterial från Bergsjö och Gnarps socknar i Nordanstigs kommun. Hon har gjort detta tillsammans med Gunvor Gustafson (den otroligt duktiga Gunvor) vid Hälsinglands museum. Rapporten kan beställas hos Inga på tel 0650-10695.

Det visade sig att det på kartorna ibland finns mindre kullar utritade intill åkerområdena. På vissa av dessa platser finns järnåldersgravfält. Inga och Gunvor har valt ut platser att studera med ålderdomliga strukturer som kan visa på ett tidigare och ett senare gårdsläge. Dessa har också järnåldersgravar intill. De har försökt hitta en kontinuitet mellan järnåldersbosättningarna och bebyggelsen under 1600-talet. De har velat studera hur bebyggelselägena förändrats över tid.

Något som försvårade det hela var att det fanns många sentida störningar på dessa platser, och att många platser uppodlats sedan kartorna ritades och därför ser annorlunda ut i dag. Slutsatsen blev att det i detta fallet inte fungerade med denna metod på det här materialet. Det måste därför sökas nya vägar till kunskap och förståelse om den medeltida bebyggelseutvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar