onsdag 27 oktober 2010

Vad är en arkeologisk utredning?

Vad menar vi egentligen när vi pratar om arkeologisk utredning? Det är en arkeologisk åtgärd som går ut på att bestämma om det ligger forn- och kulturlämningar i ett exploateringsområde, och i så fall vilka. Detta avgör vi med hjälp av kartstudier, arkivstudier och fältarbete.

Fältarbetet består av inventering till fots och ibland även av provgrävning för hand och/eller schaktning med maskin. Alla påträffade (och redan kända) lämningar skall beskrivas och redovisas i en rapport. Det är sedan länsstyrelsens sak att besluta om vad som skall hända härnäst, en förundersökning/undersökning eller diskussioner om ändringar i exploateringsplanen. Allt sker enligt de uppställda reglerna och i enlighet med Kulturminneslagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar