onsdag 27 oktober 2010

Utredningen Hedenlänken klar

Länsmuseet har utfört en utredning för den s.k. Hedenlänken, en ny matarväg mellan Bollnäs sjukhus och väg 50. Det innebär en sträcka på 1,7 kilometer.

Utredningen har bestått av:
- en översiktlig genomgång av historiska kartor och befintliga kulturhistoriska register.
- fältinventering med grävning av provgropar.
- sökschakt med grävmaskin.

Påträffade lämningar mättes in med GPS och beskrivningar har upprättats enligt Riksantikvarieämbetets principer.

I området finns spår av människor från stenålder och framåt. Ungefär en kilometer öster om utredningsområdet finns en fyndplats för yxämnen (RAÄ 256), grovhuggna "sandstensyxor" vilka förvaras på hembygdsgården.

En lämning låg i vägen för den planerade länken, ett röjningsröse. Vi bedömde att ingen vidare antikvarisk åtgärd är nödvändig. Det konstaterades däremot att området mellan väg 50 och Eriknäsbovägen är ett värdefullt landskapsutsnitt. Detta gäller särskilt sträckan på fastigheten Heden 24:1, där det finns ett flikigt småskaligt odlingslandskap med bevarade åkerholmar och trädbeväxta diken som markerar äldre ägogränser och ger området en ålderdomlig karaktär. Vi anser att man bör ta hänsyn till detta landskap i vägplaneringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar