måndag 16 november 2009

Stenålder vid Norra Dellen
Länsmuseet har nyligen gjort undersökningar i Hallboviken vid Norra Dellen i Hudiksvalls kommun. Området är mycket rikt på fornlämningar och undersökningarna berörde fyra tidigare kända stenåldersboplatser. Det visade sig inte finnas någon tydlig avgränsning mellan dem utan området utgörs av ett stort boplatsområde med flera aktivitetsytor och ett utspritt fyndmaterial. Det material vi hittade var skörbränd sten, bearbetad kvarts, flinta och brända ben. Det är vanligt att hitta rester efter redskapstillverkning av kvarts och skörbränd sten på boplatser av den här karaktären. Den skörbrända stenen bildades vid matlagning och uppvärmning. På boplatserna tillverkades redskap av bland annat kvart, exempelvis skrapor som kunde användas vid skinnberedning.

En av boplatserna inom undersökningsområdet delundersöktes för drygt tio år sedan av Umeå universitet. Då hittades bland annat flera härdar men även föremål som kvartsskrapor, skifferpilspetsar, yxor, en pärla av lera, brända hasselnötsskal och ben från säl, fågel och fisk. De dateringar som gjordes visade att boplatsen är mellan 5600 och 5900 år gammal.

Inom området finns flera sandiga strandterrasser som visar hur havets läge förändrats och därför är viktiga för förståelsen av lämningarna. Människorna bodde vid den dåtida havsstranden och när havet på grund av landhöjningen drog sig tillbaka följde man efter. Man har inte bott permanent inom området utan varit säsongvis på platsen under många år.

Mera om undersökningarna finns att läsa i rapporten som, när den är färdigställd, kommer att finnas som pdf-fil på Länsmuseets hemsida, http://www.lansmuseetgavleborg.se/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar