torsdag 13 mars 2014

Dateringar från NorrboånDet ska byggas en ny bro över Norrboån och i höstas gjorde vi förundersökningar där. Området ligger mycket strategiskt fördelaktigt på näset mellan Dellensjöarna. Inom undersökningsområdet fanns inga tidigare registrerade fornlämningar även om det ligger ett flertal i närområdet. Med tanke på de fynd som tidigare gjorts och de lämningar som finns registrerade har människor sannolikt bott i området från stenålder och framåt. Speciellt är ett fynd av ett bronsspänne, en så kallad tutulus, som gjorts i åkern väster om ån. Det är ett av få bronsåldersfynd från Hälsingland. Det finns också äldre uppgifter om att det skulle ha funnits gravar från järnåldern vid ån. På västra sidan av ån finns den så kallade Norrbo skans. Lämningen är välkänd men dess ursprung och funktion känner vi inte till. Enligt en tradition ska en strid ha utkämpats här 1434 då en lokal bondehär besegrade en skara danska knektar. Senare tids forskning menar att skansen fick sitt nuvarande utformning under 1600-talet. Vid Norrboån har det också funnits bland annat såg, kvarn, linberedningsverk och båtbyggeri under historisk tid. Studier av det historiska kartmaterialet över själva undersökningsområdet visade ingen bebyggelse just där.
Med hjälp av traktorgrävare drog vi sökschakt på båda sidor av ån. Det är marken som ligger under plogdjup som undersöks. Det visade sig att plogen gått hårt åt de lämningar som hittades och de var därför grunda och svårtolkade. På västra sidan fann vi bland annat en flack ränna omgiven av stolphål. Lämningen skulle kunna vara rester efter bebyggelse men kan också sammanfalla med en fastighetsgräns som är markerad på en skifteskarta från 1700-talet. På östra sidan av ån hittade vi bland annat en lång mörkfärgning med flera stolphål som tolkades utgöra en vägglinje och resterna efter två hus. Vägglinjen skulle kunna varit uppbyggd som någon form av flätverkskonstruktion. 
Vi skickade prover för 14C-analys till Ångströmlaboratoriet och nu har resultatet äntligen kommit. Kol från ett av stolphålen i rännan på västra sidan av ån daterades med 95% säkerhet till mellan 1470 och 1650, alltså sannolikt samtida med Norrbo skans. Kol från den troliga vägglinjen på östra sidan av ån daterades till intervallet 550-650 efter Kristus med 95% säkerhet, alltså äldre järnålder/IB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar