lördag 11 maj 2019

Växhusträdgården i Axmar bruk

Trädgårdsgångarna markerades upp med stakkäppar.

Vi har nu gjort ytterligare trädgårdsarkeologiska undersökningar i Axmar bruk. Fokus har varit att identifiera och dokumentera gångarna i växthusträdgården. Vi har kompletterat tidigare års resultat men även identifierat andra gångar. Trädgården finns markerad på en historisk karta från år 1884 där odlingskvarteren är uppdelade genom ett system av gångar. De schakt vi har grävt har placerats utifrån den gamla kartan, som vi också har rektifierat eller lagt mot dagens karta.


Kartan från 1884 visar systemet av trädgårdsgångar och växthuset (markerad med blå ring).

Tydligt är att det finns två olika bredder på gångarna i trädgården. Två av dem utgör huvudgångar, en sträcker sig i nord-sydlig riktning från växthuset mot kanalen, den andra i öst-väst från den tidigare entrén mot kvarnen. De har varit cirka 3 meter breda medan de övriga gångarna har varit smalare, endast runt 1,5 meter. Det visar att gångarna haft olika användningsområden. De bredare gångarna har använts som körvägar för exempelvis vagnar medan de smalare varit gångvägar men även använts för skottkärror. Alla gångar har varit belagda med gult grus.


Karin Lindeblad från Arkeologerna undersöker en av trädgårdsgångarna väster om före detta växthuset.

Trädgården har varit en utpräglad nyttoträdgård, även om det inte är tydligt idag. Framför det före detta växthuset finns flera gamla äppelträd kvar. Vi har också hittat trädgårdens västra begränsning och där finns fortfarande rader av bärbuskar. 

Trädgårdens västra del avslutades med en gång som varit kantad med bärbuskar och staket. Här ses ett av stolpstöden direkt vänster om trädgårdsgången.  

Vi avslutade vårt fältarbete med att markera ut gångarna med hjälp av stakkäppar och platsband. Det synliggjorde trädgårdens omfattning och siktlinjer på ett fint sätt. Den kunskap vi nu har gör det möjligt att rekonstruera flera av gångarna vilket skulle återge trädgården en del av sig tidigare karaktär.


En av gångarna som stakades ut visade en fin siktlinje  mot dammen och platsen där den tidigare herrgårdsbyggnaden legat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar