onsdag 6 november 2013

Välkommen på arkeologiseminarium den 26 november

                 Tisdagen den 26 november har vi vårt årliga arkeologiseminarium. I år handlar det om strandlinjeförskjutningar, d.v.s. fornlämningar i förhållande till landhöjning och landsänkning under olika perioder. Alla är hjärtligt välkomna. Det blir en spännande dag i strandförskjutningarnas tecken.

Vill du ha pdf:en med all information om seminariet så mailar du till bo.sandberg@xlm.se. Anmälan görs till samma adress. Seminarieavgiften (350 kr) sätts in på vårt bankgiro 507-0503, och först då är anmälan klar. Märk inbetalningen med ditt fullständiga namn samt "Arkeologiseminarium 2013".

Så här ser programmet ut:08.30. Kaffe och smörgås
09.15. Landsantikvarien hälsar välkommen
09.20. Praktiska frågor.
09.25. Moderator Gert Magnusson inleder seminariet.

09.30. Niclas Björck, arkeolog, UV/Riksantikvarieämbetet. Vättern tippar! Stenålder på Vätterns botten i Huskvarnaviken.Vättern tippar för att landhöjningen är kraftigare i norra änden av sjön. Landet vid sjöns södra spets läggs mer och mer under vatten. På sjöbottnen kan man nu hitta stenåldersboplatser. Arkeologerna får nu dyka för att kunna studera lämningarna.

10.00. Fredrik Hallgren, fil. dr. i arkeologi, Stiftelsen Kulturmiljövård.  Den mesolitiska boplatsen och gravplatsen Kanaljorden i Motala, i relation till en strandlinje som förändrats.
Kanaljorden är namnet på en lokal från mellersta stenålder (mesolitikum), belägen vid en mindre våtmark strax intill Vätterns utlopp i Motala Ström. Utgrävningar 2009 – 2013 har resulterat i lämningar av boplatskaraktär samt rituella nedläggningar av bland annat människoskallar, djur(ben) och redskap av ben, horn och sten. Aktiviteterna på platsen har försiggått på stranden och på botten av våtmarken. Under loppet av mesolitisk tid har vattenområdet gått från att vara en havsvik (yoldiahav) till liten insjö (preboreal tid), vik av fornvättern (boreal tid), en mindre insjö (atlantisk tid) och slutligen lövkärr (senatlantisk/subboreal tid).


10.45. Fruktstund i Studion en trappa ned.


11.00. Johan Runer, arkeolog och forskare, Stockholms länsmuseum. Vem fick rätten till landhöjningslandet under järnåldern och medeltiden?
I föredraget berör Johan Runer vad som hände med det land som tillkom på grund av landhöjningen under järnålder och medeltid. De frågor som behandlas är bland annat vem som hade rätten till detta land och varför? Hur användes sådant land? Vilken ägorättslig status fick landet?


11.45. LUNCH på egen hand. I centrum finns många restauranger. Lunchtips på www.gavlelunch.se.


13.30. Joakim Wehlin, fil. dr. i arkeologi, Dalarnas museum. Ny mark. Relationen till landhöjningen under förhistorien.  
I dag diskuteras landhöjningen eller strandlinjeförskjutningen ständigt bland arkeologer. Att kustlandskapet har förändrats och fortfarande förändras är självklart. Vad som å andra sidan sällan lyfts till diskussion är hur människorna under förhistorien förhöll sig till denna strandlinjeförskjutning. Denna förändring påverkade människorna rent fysiskt, men kanske ännu mer mentalt.


14.10. Annika Larsson, fil.dr. i arkeologi. Från Dalälven till norra Mälaren. (Annika Larsson, fil dr Uppsala universitet)
Forskningsprojektet Riksväg Fjärdhundraland har gjort kvartärgeologiska undersökningar av vikingatida strandlinjer i Örsundaåns dalgång i Uppland. Utgångspunkten är arkeologiska frågeställningar rörande råvaruutbyte mellan Dalälven och norra Mälaren. Projektet har ett Mälardalsperspektiv, men önskar i samband med presentationen gärna erhålla synpunkter kring samtida förhållanden i Gästrikland och Dalarna.


14.50. Kaffe och bulle.


15.10. Jens Heimdahl, kvartärgeolog, Riksantikvarieämbetet. Katastrofen i Nyköping 1271? Om vendeltida båthus och ett medeltida skred. 
Vid arkeologiska undersökningar vid Åkroken i Nyköping påträffades rester av bebyggelse från järnålder och medeltid. Nyköpings stad visade sig ha gamla rötter. Det visade sig dessutom att strandlinjen rasat under ett tidigt skede av bebyggelsen. Kvartärgeolog Jens Heimdal berättar.


16.00. Maria Björck, arkeolog, Länsmuseet Gävleborg. Att söka och finna boplatser från stenåldern.
I Gävleborgs län är det möjligt att hitta stenåldersboplatser på nivåer av 40-140 meter över nuvarande havsnivå. Boplatserna ligger längs de gamla strandlinjerna som grundats upp i samband med landhöjningen. Hur gör man när man vill hitta boplatserna? Var letar man? Hur letar man? Arkeolog Maria Björck berättar.


16.30. Slutdiskussion under ledning av moderator Gert Magnusson, Riksantikvarieämbetet.


17.00. Seminariet avslutas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar